Είναι digital-ready η εταιρία σας για το νέο lockdown ;

Στις επόμενες ημέρες είναι εξαιρετικά πιθανό να χρειαστεί να δουλεύουμε απο το σπίτι. Έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις από την εταιρία που εργάζεστε για να μπορέσετε να δουλέψετε απομακρυσμένα; Σε αυτό το άρθρο θα κάνουμε μια καταγραφή εργαλείων που θα μπορούσαν να κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη. Φυσικά και θα υπάρχουν πολλά περισσότερα και καλύτερα για την κάθε εταιρία.

--

--

developer and weirdo / current: Tychetech / MAD TV / WARR

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store